صبر کن! آرام! کم کم آشنا هم می شویم!

عده ای قبلاً شدند و ما دوتا هم می شویم!

 

مثل هر کاری از اول سخت می گیریم و بعد

ساده در آغوش یکدیگر رها هم می شویم !

 

«شرم» چیزی دست و پاگیر است و وقت ما کم است

پس به مقدار ضرورت بی حیا هم می شویم !

 

گرچه عمری سربزیری خصلت ما بوده است

هر کجا لازم شود سر به هوا هم می شویم!

 

#

 

دیر یا زود آتش هر عشق می خوابد! کمی -

صبر کن! نسبت به هم بی اعتنا هم می شویم!

 

از همان راهی که می آییم ؛ برخواهیم گشت!

بعد از آن با سادگی از هم جدا هم می شویم!