خوب بودن سخت است

مجبورم می کند

به دلایلی که هیچ وقت نشنیدم

احترام بگذارم

# # #

سلام دوستان ! به جبران مافات تاخیر دو روزه در بروز رسانی ماه قبل این بار سه روز زودتر آمدم ! غزلی تازه بخوانید و پیش از آنکه در اشک غرقه شوم چیزی بگویید .

                  در سکوت لال دریا

 

گر چه گاهی در لجاجت انعطافی خفته است

هر کجا عشقی ست در آن اختلافی خفته است

جز خـدا از حـال آدم ها کسـی آگاه نیست

در نگاه هرزه ها گاهی عفافی خفته است

غالـبا برجـستگـی هــای تن ِ تنـدیس هـا

سالها در سینه های سنگ صافی خفته است

مـی وزند از آسمـانها ابـرهـای نیمه شب

مـاه من آرام در زیـر لحـافی خـفـته است

بـر لبم لبخـند اندوه است در هنگام خواب

مثل سربازی که با فکر معافی خفته است  

وقت دلتـنگی تو را می خواهـم اما نیستی

مثل سیمرغی که پشت کوه قافی خفته است

گر چه دانم نامه های بی جوابم سالهاست

چون دعایی کهنه در لای شکافی خفته است -

در سـکوتم سـالـها در انتظارت بوده ام

مثل شمشیری که عمری در غلافی خفته است

خواب در چشمم نمی آید ؛ کدامین جنگجو -

در تمام عمر یک شب قدر کافی خفته است ؟!؟

ظاهر شمشیرها شکل صلیبی منحنی ست

هر کجا جنگی ست در آن انحرافی خفته است

زخم کشـتی شیوه ی دزدان دریایی نبود

در سکوت لال دریا اعترافی خفته است

گوشه گیران حرف اول را در آخر می زنند

 گاه اگر مقصود شاعر در قوافی خفته است

ترسم از روز مبادای سرودن از تو بود

 در غزلهایم اگر بیتی اضافی خفته است 

       

                                مرداد ٨٨ - کرمانشاه