سلام

حداقل سال نو مبارک !!!

 

گفتند : بمان ! بهار خواهد آمد !

روزی به سر انتظار خواهد آمد !

گفتند که هر شکست یک تجربه است

این تجربه کی به کار خواهد آمد ؟!؟!

 

******

 

می گفت که ابر مادر باران است

سرمنشأ خاک ؛ خلقت انسان است

از ماهیت گدازه پرسیدم ‘ گفت :

یا آروغ کوه یا تف شیطان است !

 

******

 

بی عشق تمام رنگ ها بی رنگ است

بی خنده تمام آشتی ها جنگ است

بی بوسه لبم روی زمین می افتد

چشمی که نظرباز نباشد سنگ است

 

******

 

هر غار عمیق ؛ گوش کوهستان است !

پژواک صدا  ؛ خروش کوهستان است

از چشم زمین هر ابر باران زایی -

مشکی ست که روی دوش کوهستان است

 

******

 

باور بکن از پیرهنت می ترسم

از پیچش چین دامنت می ترسم

در پوستت آرامش وحشی جاری ست !

از شهوت خفته در تنت می ترسم

 

******

 

من گم شده ام ! بیا و پیدایم کن !

زخمی شده ام ! بیا مداوایم کن !

طومار بدون اعتباری هستم

با بوسه بیا و مهر و امضایم کن !

 

ببخشید اگر بهاری نیستم :

 

در شهر کسی ندیدم افسرده نبود

یک زنده که در درون خود مرده نبود

دیوار کدام دستشویی در پارک -

یادآور عشق های سرخورده نبود ؟!