در سر غیر از نقشه ی تسلیم نبود

فرقی بین امید با بیم نبود

ما جمله مبارزان بی باک ولی -

چیزی که بخاطرش بجنگیم ‘ نبود