پیدا نشدم ! چون از درون گم شده ام!

در موج صدا و جوی خون گم شده ام !

من افسر ضدشورشی هستم که -

بین صف انقلابیون گم شده ام !