اینکه گفتی: ‹‹ بی تو آنجا مانده ام تنها ›› که چه ؟!

            ‹‹ بارها دیدم تو را در عالم رؤیا ›› که چه ؟

            اینکه گفتی : ‹‹ در تمام شهرها چشمم ندید -

            مرد خوبی مثل تو در بین آدمها ›› که چه ؟!

            بودنت وقتی نیازم بود پیدایت نبود!

            بعد از این مدت نبودن ؛ آمدی اینجا که چه ؟!

            راز ما لو رفته و شهری شد از آن باخبر !

             آنچه بوده بینمان را می کنی حاشا که چه ؟

            پاکی مریم مگر از چهره اش پیدا نبود ؟!

           بعد ناپیدایی ات حالا شدی پیدا که چه ؟

          من که گفتم برنخواهم گشت دیگر هیچوقت!

          آمدی دنبال من تا این سر دنیا که چه ؟

          من که دیوار قطوری دور قلبم ساختم

          پشت چشم از عشوه نازک می کنی حالا که چه ؟!