هر ثانیه از عمر ، زمانی تازه ست

هر مرگی ابتدای جانی تازه ست

ای کاش گذشته را فراموش کنم

بی خاطره هر روز جهانی تازه ست

 

چون باد پر از گرد به خود می پیچم

مجروحم و چون مرد به خود می پیچم

چون سرخی گونه های سیلی خورده

آرامم و از درد به خود می پیچم

 

هر کس از خویش یک تصور دارد

هرکس در یک کار تبحر دارد

من فرضیه ای عجیب دارم ! این است :

خودشیفته از خودش تنفر دارد !!!!